ایمنی سموم

Exercise caution at all times


همیشه مراقب باشید

 • سموم را خارج از فروشگاه انبار کنید
 • سم باید دور از دسترس کودکان و حیوانات در انبارهای قفل شده نگهداری نمایید
 •  سموم نباید مستقیما در کف زمین نگهداری شوند

 •  علائم هشدار دهنده و شماره تلفنهای  اضطراری را در درب ورودی انبار قرار دهید
 •  انبار باید به خوبی تهویه شود
 •  توصیه می شود ذخیره خاک اره ،ماسه  و یا سایر مواد جذب کننده جهت جمع اوری سموم مایع ریخته شده سمی در انبار موجود باشد
 • هنگام تهیه محلول سم  و یا در زمان سمپاشی از نزدیک شدن  کودکان ، سایر افراد و حیوانات به محل احتراز گردد
 •  از جابجایی سموم  در ماشینی که با ان مسافر جابجا می گردد اکیدا خودداری شود
 • .تهیه محلول سم باید بدور از منابع ابی و دوراز دسترس  افراد غیر فنی و حیوانات قرار گیرد

Read and understand the product label


برچسب محصول را بخوانید و کاملا درک کنید

 • برچسب روی سموم را قبل از مصرف کاملا مطالعه کنید یا بخواهید براتان از روی برچسب یخوانند در صورت نیاز از مشاوره کارشناسان محلی استفاده کنید
 •  برچسب ها منابع اولیه برای دانستن نحوه استفاده، دز مصرف ،هدف از مبارزه زمان مصرف و محصول قابل سم پاشی می باشد
 •  نحوه محافظت از محیط زیست
 • کمکهای اولیه نام پادزهر و روشهای جلوگیری از مسمومیت است
 •  پیکتو گرام شامل علایم هشدار دهنده و رنگ بندی خاص برای  هر سم است.