You are here

محصولات بذور سبزیجات

DATIS F1, خیار

DATIS F1

خیار

خیار گلخانه ای بکرزا (Parthenocarpic) جهت کشت در بهار – تابستان و پا ییز • بوته با رشد رویشی متعادل ، ميان
MAXWELL F1, خیار

MAXWELL F1

خیار

• 2-1 گل در هر بند ، جهت تولید در پاییز و زمستان ، مناسب جهت کشت در گلخانه های بلند فلزی و تونل های کوتاه • دارای
SPINO F1, خیار

SPINO F1

خیار

خیار خاردار بکرزا (Parthenocarpic Pickling) ، 2-1 گل در هر بند جهت تولید در پاییز و زمستان مناسب کشت در گلخانه های