You are here

محصولات بذور سبزیجات

CORDELIA F1, کدو

CORDELIA F1

کدو

کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • رقمی متوسط رس با قدرت رویشی خوب ، میان گره های کوتاه ،
DAPHNE F1, کدو

DAPHNE F1

کدو

کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • رقمی متوسط رس با قدرت رویشی خوب ، میان گره های کوتاه ،
EHSAN F1, کدو

EHSAN F1

کدو

• کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • بوته قوی با میان گره های کوتاه ، پر بار و مناسب برای
OTTO F1, کدو

OTTO F1

کدو

کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • رقمی متوسط رس با بوته قوی و پربار به فرم متراکم و ایستاده