You are here

محصولات بذور سبزیجات

ARASHAN F1, هندوانه

ARASHAN F1

هندوانه

رقمی با زودرسی متوسط، بوته بسیار قوی با پوشش عالی و توانایی حفظ میوه در مزرعه، • پربار با توانایی تشکیل میوه )
ASTRAKHAN F1, هندوانه

ASTRAKHAN F1

هندوانه

هندوانه کریمسون سوئیت بیضی (Blocky) • رقمی میان رس با بوته قوی ، قدرت رویش زیاد و حجم وسیع شاخ و برگ ، پربار با
BARAKA F1, هندوانه

BARAKA F1

هندوانه

بوته قوی همراه با پوشش خوب ، زودرس و دارای عملکرد بالا در نواحی گرمسیری • میوه به وزن متوسط 10 – 8 کیلوگرم به رنگ
FARAO F1, هندوانه

FARAO F1

هندوانه

رقمی متوسط رس با بوته بسیار قوی، پوشش وسیع شاخ و برگ و ماندگاری طولانی در • مزرعه، توانایی تشکیل میوه ) Setting (
GALATA F1, هندوانه

GALATA F1

هندوانه

رقمی متوسط رس با بوته بسیار قوی، پوشش وسیع شاخ و برگ و ماندگاری طولانی در • مزرعه، توانایی تشکیل میوه ) Setting (

GHALINA

هندوانه

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و

KARISTAN F1

هندوانه

هندوانه کریمسون سوئیت بیضی (Blocky) • رقمی میان رس با بوته قوی ، قدرت رویش زیاد و حجم وسیع شاخ و برگ ، پربار با
TOP GUN F1, هندوانه

TOP GUN F1

هندوانه

بوته قوی همراه با پوشش خوب و زودرسی عالی • میوه با وزن متوسط 10 – 8 کیلوگرم به رنگ سبز تیره با نوارهای مشخص و
WDL 8040 F1, هندوانه

WDL 8040 F1

هندوانه

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و