You are here

محصولات بذور سبزیجات

DAFNIS F1, گوجه فرنگی

DAFNIS F1

گوجه فرنگی

جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت در گلخانه و کشت داربستی • بوته قوی با میان گره های کوتاه و توانایی تشکیل میوه (
GS-12F1, گوجه فرنگی

GS-12F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و
GS-15 F1, گوجه فرنگی

GS-15 F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته قوی و پوشش خوب ، رقمی با عملکرد مطلوب ،
HIRAD F1, گوجه فرنگی

HIRAD F1

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی با رشد نامحدود (Indeterminate) جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت گلخانه ای و داربستی در پا ییز و بهار •
IZMIR F1, گوجه فرنگی

IZMIR F1

گوجه فرنگی

جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت گلخانه ای و داربستی در پاییز و بهار • بوته قوی با توانایی تشکیل میوه در شرایط سرد و
NAMIB F1, گوجه فرنگی

NAMIB F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • رقمی نسبتاً زودرس با بوته قوی و پوشش خوب ، پربار
NEWTON F1, گوجه فرنگی

NEWTON F1

گوجه فرنگی

جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت گلخانه ای و کشت داربستی • بوته قوی با میان گره های کوتاه ، بسیار پربار با توانایی
RFT 112 F1, گوجه فرنگی

RFT 112 F1

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی با رشد محدود (Determinate) جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته قوی
RFT 732216 F1, گوجه فرنگی

RFT 732216 F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • رقمی نسبتاً زودرس با بوته قوی و پوشش خوب ، پربار
SEREEN F1, گوجه فرنگی

SEREEN F1

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی با رشد محدود (Determinate) جهت کشت در فضای باز و مناسب جهت تازه خوری • بوته قوی با رشد رویشی مناسب و
ZOMOURED F1, گوجه فرنگی

ZOMOURED F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و