You are here

محصولات بذور سبزیجات

DRACMA F1, ذرت

DRACMA F1

ذرت

رقم دراکما از نوع کلاس FAO 700 (میان رس- دیر رس) مناسب برای کشت علوفه و دانه ای پرمحصول در تولید علوفه و دانه
INOVE F1, ذرت

INOVE F1

ذرت

رقم اینوﹺ از نوع کلاس FAO 700 (میان رس -دیر رس) • مناسب کشت علوفه و دانه ای • بسیار پرمحصول در تولید
KOOPER F1, ذرت

KOOPER F1

ذرت

• ذرت شیرین از نوع استاندارد (سوئیت) • رقمی میانرس (85-82 روزه) با بوته قوی و برگهای بزرگ و کشیده و مقاوم به ورس
RESERVE, ذرت

RESERVE

ذرت

• ذرت هیبرید رزرو RESERVE • رقم رزرو از نوع کلاس FAO 700(میان رس- دیر رس) • مناسب برای کاشت دانه و علوفه • پر
SY HYDRO, ذرت

SY HYDRO

ذرت

• ذرت هیبرید هیدرو HYDRO • رقم هیدرو از نوع کلاس FAO 700(میان رس- دیر رس) تولید شده با استفاده از تکنولوژی آرتزین
SY MIAMI, ذرت

SY MIAMI

ذرت

• ذرت هیبرید میامی MIAMI • رقم میامی از نوع کلاس FAO 500(زود رس) • مناسب برای کاشت دانه • پر محصول در تولید دانه
SY ZOAN, ذرت

SY ZOAN

ذرت

• ذرت هیبرید زوآن ZOAN • رقم زوآن از نوع کلاس FAO 600(زود رس- میان رس) • مناسب برای کاشت دانه و علوفه در مناطق
TYSON F1, ذرت

TYSON F1

ذرت

• ذرت شیرین از نوع سوپر سوئیت • رقمی میانرس (85-80 روزه) ، بوته قوی و مقاوم به ورس • بلال ها با پوشش برگی سبز