You are here

محصولات بذور سبزیجات

Pages

ARASHAN F1, هندوانه

ARASHAN F1

هندوانه

رقمی با زودرسی متوسط، بوته بسیار قوی با پوشش عالی و توانایی حفظ میوه در مزرعه، • پربار با توانایی تشکیل میوه )
ASTRAKHAN F1, هندوانه

ASTRAKHAN F1

هندوانه

هندوانه کریمسون سوئیت بیضی (Blocky) • رقمی میان رس با بوته قوی ، قدرت رویش زیاد و حجم وسیع شاخ و برگ ، پربار با
BARAKA F1, هندوانه

BARAKA F1

هندوانه

بوته قوی همراه با پوشش خوب ، زودرس و دارای عملکرد بالا در نواحی گرمسیری • میوه به وزن متوسط 10 – 8 کیلوگرم به رنگ
BONNY F1, گل کلم

BONNY F1

گل کلم

گل کلم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری ( (Processing • بوته قوی با برگ های پهن و کشیده ، پوشش خوب و تحمل بالا نسبت به
BOSHRA F1, خربزه

BOSHRA F1

خربزه

خربزه تیپ گالیا (Galia Melon) • بوته قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها، بسیار زودرس با عملکرد بالا و تشکیل میوه (
CAOBA F1, فلفل دلمه ای

CAOBA F1

فلفل دلمه ای

• فلفل دلمه ای به رنگ قرمز، مناسب کشت در گلخانه • رقمی میان رس، بوته قوی با رشد رویشی متوسط، میانگره های کوتاه،
CHAMPION F1, هویج

CHAMPION F1

هویج

هویج هیبرید از نوع نانتس (Nantes) • بوته قوی با برگ‌های بلند، متوسط رس (150 – 130 روز)، مناسب برای کشت در پاییز و
CORDELIA F1, کدو

CORDELIA F1

کدو

کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • رقمی متوسط رس با قدرت رویشی خوب ، میان گره های کوتاه ،
CROONER F1, گل کلم

CROONER F1

گل کلم

گل کلم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری ( (Processing • بوته قوی با برگ های نیمه افراشته و پوشش خوب ، زودرس (حدود 75
CRUSADER F1, فلفل دلمه ای

CRUSADER F1

فلفل دلمه ای

• فلفل دلمه ای هیبرید جهت کشت در فضای باز • رقمی میانرس (80-75 روز بعد از انتقال نشاء)، بوته قوی با فشردگی متوسط و
DAFNIS F1, گوجه فرنگی

DAFNIS F1

گوجه فرنگی

جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت در گلخانه و کشت داربستی • بوته قوی با میان گره های کوتاه و توانایی تشکیل میوه (
DAPHNE F1, کدو

DAPHNE F1

کدو

کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • رقمی متوسط رس با قدرت رویشی خوب ، میان گره های کوتاه ،
DATIS F1, خیار

DATIS F1

خیار

خیار گلخانه ای بکرزا (Parthenocarpic) جهت کشت در بهار – تابستان و پا ییز • بوته با رشد رویشی متعادل ، ميان
DORDOGNE F1, هویج

DORDOGNE F1

هویج

• هویج هیبرید از نوع نانتس (Nantes) • بوته قوی با برگهای بلند، مقاومت بالا به بیماری های برگی ، زودرس و مناسب جهت
DRACMA F1, ذرت

DRACMA F1

ذرت

رقم دراکما از نوع کلاس FAO 700 (میان رس- دیر رس) مناسب برای کشت علوفه و دانه ای پرمحصول در تولید علوفه و دانه
EHSAN F1, کدو

EHSAN F1

کدو

• کدو مسمایی جهت کشت در فضای باز و زیر تونل های پلاستیکی • بوته قوی با میان گره های کوتاه ، پر بار و مناسب برای
FARAO F1, هندوانه

FARAO F1

هندوانه

رقمی متوسط رس با بوته بسیار قوی، پوشش وسیع شاخ و برگ و ماندگاری طولانی در • مزرعه، توانایی تشکیل میوه ) Setting (
GALATA F1, هندوانه

GALATA F1

هندوانه

رقمی متوسط رس با بوته بسیار قوی، پوشش وسیع شاخ و برگ و ماندگاری طولانی در • مزرعه، توانایی تشکیل میوه ) Setting (

GHALINA

هندوانه

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و
GREGORIAN F1, کلم

GREGORIAN F1

کلم

کلم پیچ سفید جهت تازه خوری و فرآوری (Processing)، رقمی زودرس (70 – 65 روز بعد از انتقال نشاء) • هد گرد و فشرده
GS-12F1, گوجه فرنگی

GS-12F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته متراکم با حجم شاخ و برگ متوسط ، پوشش خوب و
GS-15 F1, گوجه فرنگی

GS-15 F1

گوجه فرنگی

جهت کشت در فضای باز ، مناسب جهت تازه خوری و فرآوری (Processing) • بوته قوی و پوشش خوب ، رقمی با عملکرد مطلوب ،
HIRAD F1, گوجه فرنگی

HIRAD F1

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی با رشد نامحدود (Indeterminate) جهت تازه خوری ، مناسب جهت کشت گلخانه ای و داربستی در پا ییز و بهار •
IDEAL F1, خربزه

IDEAL F1

خربزه

• خربزه تیپ گالیا (Galia Melon) • بوته بسیار قوی با پوشش کامل بر روی میوه ها، میان رس مناسب کشت پس کار، پربار با

Pages