You are here

Insecticide

Actara, Insecticide

Actara

Insecticide

active

آکتارا 25 گرانول قابل حل در آب، حاوی 250 گرم ماده موثر تیامتوکسام در هر...

AgriFlex

Insecticide

active

اگریفلکس حاوی 152 گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومر...

Agrimec Gold

Insecticide

active

"اگریمک گلد ترکیبی بینظیر برگرفته از طبیعت، پتنت شده، کنه کش و حشره کشی آب...

Chess, Insecticide

Chess

Insecticide

active

چِس حشره كش تماسی وسیستمیك می باشد كه برای كنترل انواع شته، در خیار، توتون و...

Eforia 247 SC, Insecticide

Eforia 247 SC

Insecticide

active

افوریا حاوی 141 گرم تیامتوکسام + 106 گرم لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی...

Karate Zeon, Insecticide

Karate Zeon

Insecticide

active

کاراته حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد...

Lufox, Insecticide

Lufox

Insecticide

active

لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب (75 گرم در لیتر) و لوفنورون (30 گرم در...

Match, Insecticide

Match

Insecticide

active

مَچ لارو کش اختصاصی بال پولکداران که حاوی 50 گرم لوفنورون در لیتر می باشد....

Memory

Insecticide

active

مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که به صورت مایع سوسپانسیونی...

Memory

Insecticide

active

مموری حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام می باشد که به صورت مایع سوسپانسیونی...

Proclaim Fit

Insecticide

active

پروکلیم فیت حاوی 400 گرم لوفنورون و 100 گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است و...

Proclaim Fit UV

Insecticide

active

پروکلیم فیت یو وی، حاوی ۴۰۰ گرم لوفنورون و ۵۰ گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم...

Tervigo

Insecticide

active

ترویگو نماتدکشی قوی است که تاثیر بالایی در بازدارندگی نماتدهای زیان آور...

Trigard, Insecticide

Trigard

Insecticide

active

تریگارد حاوی  750 گرم ماده موثره سیرومایزین در گیلوگرم  است. تریگارد با...

Vertimec, Insecticide

Vertimec

Insecticide

active

ورتیمک حاوی 18 گرم آبامکتین است که روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید GABA...