You are here

Insecticide

Actara, Insecticide

Actara

Insecticide

active

آکتارا 25 گرانول قابل حل در آب، حاوی 250 گرم ماده موثر تیامتوکسام در هر کیلوگرم می...

Chess, Insecticide

Chess

Insecticide

active

چس حشره كش تماسی وسيستميك می باشد كه برای كنترل انواع شته، در خيار، توتون وپنبه توصيه...

Eforia 247 SC, Insecticide

Eforia 247 SC

Insecticide

active

افوریا حاوی 141 گرم تیامتوکسام + 106 گرم لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون (Zeon...

Karate Zeon, Insecticide

Karate Zeon

Insecticide

active

کاراته حاوی 100 گرم ماده موثره لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد و توسط...

Lufox, Insecticide

Lufox

Insecticide

active

لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب (75 گرم در لیتر) و لوفنورون (30 گرم در لیتر) می...

Match, Insecticide

Match

Insecticide

active

مچ لارو کش اختصاصی بالپولکداران که حاوی 50 گرم لوفنورون در لیتر می باشد .مچ با جلوگیرى...

Proclaim Fit, Insecticide

Proclaim Fit

Insecticide

active

پروکلیم فیت حاوی 400گرم لوفنورون و 100گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است وفنورون از...

Trigard, Insecticide

Trigard

Insecticide

active

تریگارد حاوی 750 گرم ماده موثره سیرو مایزین در گیلوگرم است .تریگارد با فعالیت نفوذی...

Vertimec, Insecticide

Vertimec

Insecticide

active

ورتیمک حاوی 18 گرم آبامکتین است که روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید GABA (gama-...