You are here

Fungicide

Amistar Xtra, Fungicide

Amistar Xtra

Fungicide

active

آمیستار اکسترا قارچکش سیستمیک که طیف وسیعی از بیماریهای قارچی غلات را بخوبی کنترل...

Artea, Fungicide

Artea

Fungicide

active

آرتئا قارچ کشی سیستمیک از گروه تریازولها با دو نوع ماده موثره (سیپروکونازول و...

Cidely-Top

Fungicide

active

سیدلی تاپ کنترل کننده انواع سفیدک های پودری در تمامی مراحل رشد گیاه بوده و...

Daconil, Fungicide

Daconil

Fungicide

active

داکونیل قارچکشی است حفاظتی که حاوی 720 گرم ماده موثر کلروتالونیل می باشد .داکونیل طیف...

Ortiva Top, Fungicide

Ortiva Top

Fungicide

active

ارتیوا تاپ قارچ کشی سیستمیک که حاوی200 گرم آزوکسی استروبین و 125 گرم دیفنوکونازولدر...

Thiovit Jet, Fungicide

Thiovit Jet

Fungicide

active

تیوویت جت قارچ کشی است تماسی و حفاظتی و غیر سیستمیک که حاوی 80 درصد گوگرد است . تیویت...

Topas, Fungicide

Topas

Fungicide

active

توپاس حاوی 200 گرم پنکونازول در لیتر است .توپاس از گروه تریازول ها که در مقایسه با...