You are here

Uniform

Last updated:
10.07.2021

Fungicide

Crop Protection

Fungicide

Composition: 

یونیفرم قار چکشی است سیستمیک که طیف وسیعی از بیمار یهای خا کزی مانند پیتیوم، فیتوفترا، فوزاریوم، رایزوکتونیا و همچنین ورتیسیلیوم را در بسیاری از کش تهای گلخانه و جالیز  کنترل م یکند. یونیفرم حاوی دو ماده موثر مفنوکسام به میزان ۱۲۴ گرم و آزوکسی استروبین به  میزان 322 گرم در لیتر م یباشد. یونیفرم از اولین مرحله رشد گیاه از طریق ریشه و ساقه چه  جذب شده و همانند واکسینه کردن گیاه، رشدی ایمن و سلامت را برای مدت طولانی در گیاه  تضمین م یکند. یونیفرم با دارا بودن خاصیت سیستمیک از نفوذ و رشد میسیلیو مهای قارچ  به بافت گیاه جلوگیری م یکند. یونیفرم طیف وسیع بیمارگرهای گروه امیست را کنترل م ینماید  کنترل موثر و طولانی مدت یونیفرم تضمین کننده سودآوری شما   خواهد بود. 
یونیفرم در مقایسه با قار چک شهای رایج بازار از درصد کنترل بالاتری برخوردار است و همچنین مشاهده م یشود بوت ههای تیمار شده با یونیفرم از رشد رویشی مناس بتر و باردهی بیشتری نسبت به بوت ههای تیمار شده با سموم رایج بازار، برخوردار هستند. این قار چکش فاقد باقیمانده بر محصولات کشاورزی مختلف م یباشد و محصولات برداشت شده قابلیت  صادرات به اغلب مقاصد خارجی را دارا هستند.

Water volume

1000 L,"1 lit"