You are here

Tervigo

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Seed care,"Bio-control

Composition: 

ترویگو نماتدکشی قوی است که تاثیر بالایی در بازدارندگی نماتدهای زیان آور گیاهی داشته و همزمان قادر است با تامین آهن مورد نیاز گیاه، نقش مهمی در رشد و توسعهی گیاهان داشته باشد. این موضوع به خصوص برای گیاهان آلوده به نماتد که از جذب آهن بازمانده اند، موضوعی حیاتی محسوب میشود. ترویگو با نابودی نماتدها و تامین نیاز غذایی به گیاهان آلوده حیاتی دوباره بخشیده و آنها را آماده باردهی طبیعی خود می سازد. فرمولاسیون ترویگو بسیار نوآورانه است و در آن مادهی موثره در پوششی از کلات آهن سینجنتا، قرار دارد که کارآیی آن را برای گیاهان بسیار متفاوت و کم نظیر میکند. این فرمولاسیون ویژه همچنین دوام آن را در خاک افزایش داده، توزیع ترویگو را در توده خاک سرعت بخشیده و جذب آن توسط ریشه را آسان می سازد. ترویگو طیف وسیعی از نماتدهای مولد گره ریشه را کنترل میکند. این محصول با فرمولاسیون سوسپانسیونی آب پایه ساخته شده است و کلات بسیار خالصی از آهن را نیز همراه دارد که باعث افزایش محصول و افزایش رشد و نمو گیاه در مقایسه با فرمولاسیونهای استاندارد اروپایی می شود. ترویگو در خاکهای با مواد آلی بالا، دارای اثر بهتری است و اتصال به ریشه بهتری خواهد داشت. این ترکیب در خاکهای فقیر از نظر مواد آلی نیز اثری به مراتب بهتر و بیشتر از محصولات رایج دارد. ترویگو بر تمام مراحل رشدی نماتدهای مولد گره ریشه تاثیر می گذارد. ماده موثره موجود در ترویگو، به صورت یکنواختی در لا یه ۵ تا ۱۰ سانتی متری خاک )در اولین کاربری( نفوذ می کند. 
برخلاف فرمولاسیونهای معمولی، ترویگو هیچ گونه اثر نامطلوبی بر روی سیستم ریشه یا قسمتهای هوایی گیاه ندارد. ترویگو باعث حفاظت ریشه ها در برابر آلودگی به نماتد شده و گالزایی نماتدها بر روی ریشهها را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می دهد. اثر بخشی ترویگو مانند هر نماتدکش دیگر، به جمعیت نماتد در خاک، زمان بروز آلودگی، درجه حرارت و مدت زمان فعالیت نماتد در خاک بستگی دارد. از این رو در برخی موارد، که در اثرخسارت نماتدها عملکرد محصول بسیار پايين  است با بهبود سیستم ریشه ای، افزایش محصول تا صد در صد را ایجاد می کند.

 

Water volume

300 gr,"1000 lit"