You are here

Prime Plus, Seed care

Prime Plus

Last updated:
09.06.2021

Seed care

Seed Care

Seed care,"Bio-control

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Local Systemic

پرایم پلاس کنترل کننده جوانه جانبی توتون و تنباکو است که  حاوی 125 گرم فلومترالین در لیتر است. جوانه های جانبی توتون باعث کاهش میزان قند و کیفیت برگ توتون و تنباکو می شوند. پرایم پلاس با جلوگیری از رشد و توسعه جوانه هاى جانبى در انواع توتون و تنباكو باعث افزایش کیفیت محصول نهایی می گردد. پرایم پلاس داراى عملکرد تماسى مى باشد ولى پس از مصرف در محل رشد جوانه هاى جانبى به طور سیستمیك موضعی (Local systemic) تاثیر گذاشته و از توسعه جوانه های جانبی جلوگیرى مى كند. از مصرف بیش از حد محلول پرایم پلاس كه منجر به ریختن آن در خاك شود خوددارى نمائید. تجمع محلول در پاى بوته ها ممكن است بر كاربرد علفكش هاى دى نیتروآنیلن (Dinitroaniline)  در زراعت بعدى اثر كرده و باعث تأثیر سوء روى رشد اولیه بوته ها گردد. از مصرف پرایم پلاس در هنگام وزش باد خود دارى نمائید

Water volume

15 ml/each crop