You are here

Prime Plus, Seed care

Prime Plus

Last updated:
16.10.2018

Seed care

Seed care,"Bio-control

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Local Systemic

پرایم پلاس کنترل کننده جوانه جانبی توتون وتنباکو می باشد که حاوی 125 گرم فلومترالین در لیتر است.جوانه های جانبی توتون باعث کاهش میزان قند و کیفیت برگ توتون و تنباکو می شد. پرايم پلاس با جلوگیری از رشد و توسعه جوانه هاى جانبى در انواع توتون و تنباكو باعث افزایش کیفیت محصول نهایی می گردد. پرايم پلاس داراى خاصيت تماسى مى باشد ولى پس از مصرف در محل رشد جوانه هاى جانبى بطور سيستميك موضعی ) local systemic)تاثير گذاشته و از توسعه آنها جلوگيرى مى كند. از مصرف بيش از حد محلول پرايم پلاس كه منجر به ريختن آن در خاك شود خوددارى نمائيد. تجمع محلول در پاى بوته ها ممكن است بر كاربرد علفكش هاى دى نيتروآنيلن (Dinitroaniline) در زراعت بعدى اثر كرده و باعث تأثيرسوء روى رشد اوليه بوته ها گردد . از مصرف پرايم پلاس در هنگام وزش باد خوددارى نمائيد.

Water volume

15 ml/each crop