You are here

Proclaim Fit UV

Last updated:
10.07.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Composition: 

پروکلیم فیت یو وی، حاوی ۴۰۰ گرم لوفنورون و ۵۰ گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است لوفنورون  و ممانعت کننده از سنتز کتین بوده که لاروهاى ریز را از IGR از گروه تنظیم کنند ههای رشد  بین م ىبرد و تخم حشرات را نابارور م ىسازد. امامکتین بنزوآت از گروه آورمکتین است و  تشدی د کننده گابا در سیستم عصبى محسوب م ىگردد که سبب مرگ  شرات حساس خواهد شد. ماده امامکتین بنزوات لار وکشی است که با باز نگ هداشتن کانال کلر موجب اختلال در  سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف م یشود. تاثیر تماسی امامکتین کوتاه ولی به صورت  گوارشی آن پایدار و سبب مرگ لارو آفات هدف م یگردد.  پروکلیم فیت یو وی نسل جدیدی از پروکلیم فیت است که مخلوطى از دو حشر هکش قوى  و بسیار مهلک برای آفات است که جهت بهبود کارایی آن در برابر نور خورشید در مزارع سبزیجات و نیز کاهش مقدار ماد هی موثر هی مصرفی در هکتار، مجهز به ترکیبات ضد نور  ماورا ءبنفش خورشید شده است تا تاثیری بی نظیر را در کنترل آفات نشان دهد. پروکلیم فیت  یو وی اثر تماسی و گوارشى داشته و با داشتن دو مکانیزم عمل متفاوت گزینه بسیار مناسبی
جهت کنترل آفات مقاوم به حشر هک شهای فسفره و پایروتیروئیدها م یباشد.
پروکلیم فیت یو وی دارای تکنولوژی ویژه ای در فرمولاسیون خود است که کاربری آن را  ساد هتر نموده و خطرات ناشی از آلودگی با غبار سمی را برای کاربران کاهش م یدهد. این  تکنولوژی همچنین باعث پخشیدگی بسیار سریع پروکلیم فیت یو وی در آب و پایداری هرچه  بیشتر اختلاط سم و آب م یشود. از این رو لول هی س مپاش و ناز لها دچار گرفتگی نم  یشوند.

Water volume

300 gr,"1000 lit"