You are here

Isabion

Last updated:
30.06.2021

Fertilizer

Crop Protection

Fertilizer

Pack size: 
1 kg
Composition: 
Mode of action: 
fertilize

"ایزابیون حاوی اسید آمینههای آزاد، زنجیرههای کوتاه و زنجیرههای بلند از اسید آمینه است. اسید آمینههای آزاد و زنجیرههای کوتاه اسید آمینهای به سرعت از طریق برگ و
ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند. زنجیرههای بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کودهایی که در زمان  کاربری با ایزابیون مخلوط میشوند، میگردند. این زنجیرهها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار میگیرد.
ایزابیون محصولی با منشاء طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینو اسیدی به دست آمده است. این محصول می تواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلول پاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تامین متعادل اسیدهای آمینه، پپتیدها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرسهای محیطی افزایش میدهد و کمک میکند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گلدهی و تشکیل میوه بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.
ایزابیون همچنین با تغذیه باکتریها و قارچهای مفید خاک باعث توسعه آنها در بخش اطراف ریشه )ریزوسفر( و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه میگردد.
ایزابیون به طور همزمان یک بیو استیمولانت، محافظت کننده از فرآیندهای اسمزی گیاه، یک آنتی اکسیدان و یک ضد استرس است. این تلفیق همزمان فعال کنندگی زیستی )بیواستیمولانت( و تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق افزایش جذب در گیاه و مهمتر از همه افزایش کارایی هر عنصر غذایی، از سوی دیگر باعث افزایش توان سیستم حفاظتی گیاه و مقاومت هر چه بیشتر و کارآمدتر گیاه در برابر آفات و بیماریها نیز می گردد."