You are here

Vertimec, Insecticide

Vertimec

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Contact,"Stomach action

ورتیمک حاوی 18 گرم آبامکتین است که روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید GABA (gama-Aminobutyric acid)در سیستم عصبی تاثیر کرده و پس از مصرف سبب فلج شدن حشره و تا چند روز بعد از سمپاشی سبب مرگ حشرات می شود. ورتیمک جهت کنترل مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی و کنه زنگ مرکبات توصیه می شود .
ورتیمک به سرعت در برگ نفوذ و به دلیل اثر سیستمیک محدود، منبعی ذخیره از سم، درون برگ ایجاد می کند. مگس مینوز یا انواع کنه پس از تماس با ورتیمک و یا تغذیه از برگ حاوی ورتیمک، فلج می شود. آفت بلافاصله توانایی حرکت و تغذیه را از دست داده و حداکثر تا چند روز پس از سمپاشی از بین می رود.

Water volume

600 cc/ha