You are here

Trigard, Insecticide

Trigard

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Pack size: 
10 x 25 g
Composition: 
Formulation: 
Powder

تریگارد حاوی  750 گرم ماده موثره سیرومایزین در گیلوگرم  است. تریگارد با فعالیت نفوذی قوی و خاصیت سیستمیک  خسارت مگس مینوز را کاهش می دهد. تریگارد از گروه تنظیم کننده های رشد (IGR) است که با تداخل در چرخه پوست اندازی مانع از تکامل مراحل لاروی و شفیره و در نهایت موجب مرگ انها می شود. تریگارد حشرات بالغ را از بین نمی برد اما تعداد تخمهای بارور را کاهش می دهد.
تریگارد بسیار کم خطر است. این حشره کش علاوه بر جذب برگی قابلیت جذب از طریق ریشه ای و انتقال به اندامهای هوایی را دارد. تریگارد را باید حتماً در آغاز پیدایش آلودگى، زمانى که لاروها ریزند مصرف نمود، زیرا لارو مگس سفید ر ادر  مرحله تغییر جلد مى کشد.

Water volume

400 gr/1000 lit Green H.