You are here

Trigard, Insecticide

Trigard

Last updated:
16.10.2018

Insecticide

Crop Protection

Pack size: 
10 x 25 g
Composition: 
Formulation: 
Powder

تریگارد حاوی 750 گرم ماده موثره سیرو مایزین در گیلوگرم است .تریگارد با فعالیت نفوذی قوی و خاصیت سیستمیک خسارت مگس مینوز را کاهش می دهد تریگارد از گروه تنظیم کننده های رشدIGR است که با تداخل در چرخه پوست اندازی مانع از تکامل مراحل لاروی و شفیره و در نهایت موجب مرگ انها می شود .تریگارد حشرات بالغ را از بین نمیبرد اما تعداد تخمهای بارور را کاهش میدهد . تریگاردبسیارکم خطراست.این حشره کش علاوه بر جذب برگی قابلیت جذب از طریق ریشه ای و انتقال به اندامهای هوایی را دارد تریگاررابایدحتماًدرآغازپیدایش آلودگى ،زمانى که لاروها ریزند مصرف نمود زیر الارو مگس ر ادر مرحله تغییر جلد مى کشد.

Water volume

400 gr/1000 lit Green H.