You are here

Proclaim Fit

Last updated:
19.07.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Pack size: 
Pack 50 granules
Composition: 
Formulation: 
Granular

پروکلیم فیت حاوی 400 گرم لوفنورون و 100 گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است و فنورون از گروه تنظیم کننده های رشد (IGR) و ممانعت کننده از سنتز کتین بوده که لاروهاى ریز را از بین مى برد و تخم حشرات را نا بارور مى سازد. امامکتین بنزوآت از گروه آورمکتین ها است و تشدید کننده گابا در سیستم عصبى محسوب مى گردد که سبب مرگ حشرات حساس خواهد شد. امامکتین بنزوات لاروکشی است که  با باز نگهداشتن کانال کلر موجب اختلال در سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف می شود. تاثیر تماسی امامکتین کوتاه ولی به صورت گوارشی سبب مرگ لارو آفات هدف می گردد. 
پروکلیم فیت مخلوطى از دو حشره کش قوى است که بسیارى از آفات و به خصوص لارو پروانه هارا بخوبی کنترل می نماید. پروکلیم فیت اثر تماسی و گوارشى داشته و با داشتن دو مکانیزم عمل متفاوت گزینه بسیار مناسبی جهت کنترل آفات مقاوم به حشره کشهای فسفره و پایروتیروئیدها می باشد.

Water volume

100 gr/ha