You are here

Lufox, Insecticide

Lufox

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Contact,"Stomach action

لوفوکس حاوی دو ماده موثره فنوکسی کارب (75 گرم در لیتر) و لوفنورون (30 گرم در لیتر) می باشد. لوفوکس با دو نحوه اثر تماسی و گوارشی قادر به کنترل مراحل مختلف زندگی آفت (تخم ، لارو و حشره بالغ) می باشد. فنوکس کارپ ممانعت کننده از دگردیسی و سبب اختلال در عملکرد سلولی و مرگ جنین آفت در درون تخم می شود. لوفنورون نیز با جلوگیری از سنتز کیتین در لاروها موجب اختلال در تشکیل کوتیکول و پوست اندازی لاروها شده که در نهایت مرگ لاروها را در پی دارد. همچنین حشرات بالغ آفت پس از تماس با لوفوکس عقیم شده و یا تخم های نابارور تولید می کنند.

Water volume

1.5/1000