You are here

Chess, Insecticide

Chess

Last updated:
30.06.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Pack size: 
Pack 50 granules,"Pack 25 granules
Composition: 
Formulation: 
WG Granular
Mode of action: 
Systemic,"Contact

چِس حشره كش تماسی وسیستمیك می باشد كه برای كنترل انواع شته، در خیار، توتون و پنبه توصیه شده است.
چس حاوی 050 گرم ماده موثره پی متروزین در کیلوگرم می باشد. پی متروزین دارای مكانیزم تأثیر متفاوتی ار حشره کش های متداول می باشد. چس قدرت مكندگی شته ها را سلب كرده و در نتیجه شته ها 2 تا 4 روز بعد از سمپاشی در اثر عدم تغذیه از بین خواهند رفت. نحوه تأثیر متفاوت چس امكان بروز مقاومت را در شته ها به حداقل ممكن می رساند. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم را در تناوب با سایر شته کش ها مصرف نمایید.

Water volume

1 kg,"ha and 0.5 kg/ha"