You are here

Traxos, Herbicide

Traxos

Last updated:
09.06.2021

Herbicide

Crop Protection

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Post-emergence

تراکسوس  حاوی 25 گرم پینوکسادن + 25 گرم کلودینافوپ پروپارژیل در لیتر به همراه ماده ایمن کننده می باشد. تراکسوس علف کش انتخابی و پس رویشی مزارع گندم و گندم دوروم است که پس از سمپاشی سریعاً ازطریق برگها جذب گردیده و با چرخش کامل به ریشه ها انتقال داده می شود. و با عث توقف فوری رشد پس از 48 ساعت می شود. علایم پوسیدگی در گره ها و قسمت های روینده و به صورت زردشدن و نکروز برگ های جوان ظاهر می شود و به دنبال آن مرگ علف های هرز باریک برگ 3-1 هفته پس از کاربرد ایجاد می گردد.

با توجه به سابقه ی طولانی استفاده از سموم خانواده ی ACCase )کلودینافوپ پروپار ژیل و …) در گندمزارهای کشور و توسعه ی مقاومت علفهای هرز یولاف و چچم به این ترکیبات، چنانچه پیش از این در مزارع خود از این سموم استفاده نموده اید، قبل از استفاده از این محصول، آزمایش مقاومت علف های هرز به سموم این خانواده توسط کارشناسان و مراجح ذیصلاح انجام پذیرد! 
بهترین روش آزمایش مقاومت، روش RISQ می باشد که توسط سازمان تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام می پذیرد.

 

Water volume

1.2 lit/ha