You are here

Traxos, Herbicide

Traxos

Last updated:
16.10.2018

Herbicide

Crop Protection

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Post-emergence

تراکسوس حاوی 25 گرم پینوکسادن + 25 گرم کلودینافوپ پروپارژیل در لیتر به همراه ماده ایمن کننده می باشد .تراکسوس علف کش انتخابی و پس رویشی مزارع گندم و گندم دوروم می باشد.تراکسوس پس از سمپاشی سریعاً ازطریق برگها جذب گردیده وبا چرخش کامل به ریشه ها انتقال داده میشود. و با عث توقف فوری رشد پس از 48 ساعت می شود. علابم پوسیدگی در گره ها و قسمتهای روینده و به صورت زردشدن و نکروز برگهای جوان ظاهر می شود و به دنبال آن مرگ علف های هرزباریک برگ 3-1 هفته پس از کاربرد ایجاد می گردد

Water volume

1.2 lit/ha