You are here

Topic, Herbicide

Topik

Last updated:
30.06.2021

Herbicide

Crop Protection

Herbicide

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Post-emergence

تاپیک حاوی 80 گرم ماده موثره کلودینافوب پروپارژیل است. ایمن کننده clonquintocet -mexyl که موجب انتخابی شدن تاپیک برای گندم می شود. تاپیک پس از مصرف از طریق برگ علف های هرز جذب شده و طی 48 ساعت باعث توقف رشد علف های هرز می گردد. اولین علائم تاثیر شامل پوسیدگی در گره ها و قسمت های رویشی به صورت زرد شدن و سپس نکروزه شدن در برگ های جوان است. این علائم بسته به شرایط محیطی پس از 2 تا 3 هفته نمایان می گردد.
با توجه به سابقه ی طولانی استفاده از سموم خانواده ی ACCase )کلودینافوپ پروپار ژیل و …) در گندمزارهای کشور و توسعه ی مقاومت علفهای هرز یولاف و چچم به این ترکیبات، چنانچه پیش از این در مزارع خود از این سموم استفاده نموده اید، قبل از استفاده از این محصول، آزمایش مقاومت علف های هرز به سموم این خانواده توسط کارشناسان و مراجح ذیصلاح انجام پذیرد! 
بهترین روش آزمایش مقاومت، روش RISQ می باشد که توسط سازمان تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام می پذیرد.

Water volume

1lit+22.5gr/ha