You are here

Topic, Herbicide

Topic

Last updated:
16.10.2018

Herbicide

Crop Protection

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Emulsion
Mode of action: 
Post-emergence

تاپیک حاوی 80 گرم ماده موثره کلودینافوب پروپارژیل و 20گرم ماده ایمن کننده clonquintocet –mexyl می باشد. ایمن کننده clonquintocet -mexyl که موجب انتخابی شدن تاپیک برای گندم می باشد. تاپیک پس از مصرف از طریق برگ علفهای هرز جذب شده و طی 48 ساعت باعث توقف رشد علفهای هرز می گردد. اولین علائم تاثیر شامل پوسیدگی در گره ها و قسمتهای رویشی بصورت زرد شدن و سپس نکروزه شدن در برگهای جوان است . این علائم بسته به شرایط محیطی پس از 2 تا 3 هفته نمایان می گردد.

Water volume

1lit+22.5gr/ha