You are here

Thiovit Jet, Fungicide

Thiovit Jet

Last updated:
16.10.2018

Fungicide

Crop Protection

Pack size: 
2.5 kg
Composition: 
Formulation: 
Water Dispersable,"Granule WDG
Mode of action: 
Contact,"Protective
Non-Systemic

تیوویت جت قارچ کشی است تماسی و حفاظتی و غیر سیستمیک که حاوی 80 درصد گوگرد است . تیویت جت برای کنترل بیماریهای سفیدک حقیقی توصیه می گردد تیویت جت با داشتن اثر تدخینی و با تاثیر مستقیم ذرات ریز گوگرده میکرونیزه شده سفیدکهای سطحی را کنترل و در کاهش جمعیت کنه ها موثر است همچنین می تواند کمبود گوگرد مورد نیاز درختان را تامین نماید .بهترین ابزار مقاومت قارچهای سفیدک زا و کنه های نباتی است .

Water volume

300gr/100 lit