You are here

Amistar Xtra, Fungicide

Amistar Xtra

Last updated:
30.06.2021

Fungicide

Crop Protection

Fungicide

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Suspension
Mode of action: 
Systemic

آمیستار اکسترا قارچکش سیستمیک است که طیف وسیعی از بیماریهای قارچی غلات را بخوبی کنترل می کند. این قارچکش مخلوطى از 200 گرم آزوکسى استروبین ازگروه استروبیلورین ها و 80 گرم سیپروکونازول ازگروه آزول ها می باشد. آمیستار اکسترا با دارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت، با خاصیت پیشگیرى و درمان بیماری زنگ گندم را بخوبی کنترل می کند. از خواص منحصر به فرد آزوکسی استروبین تاثیر Greening Effect آن می باشد. بدین صورت که مزارع سمپاشی شده با آمیستار اکسترا حداقل 10 روز بیشتر از مزارع شاهد از سبزی و شادابی برگها استفاده کرده که منجر به افزایش محصول می شود.

Water volume

750 cc/ha