You are here

Amistar Xtra, Fungicide

Amistar Xtra

Last updated:
16.10.2018

Fungicide

Crop Protection

Pack size: 
1 L
Composition: 
Formulation: 
Suspension
Mode of action: 
Systemic

آمیستار اکسترا قارچکش سیستمیک که طیف وسیعی از بیماریهای قارچی غلات را بخوبی کنترل میکند. این قارچکش مخلوطىاز200گرم آزوکسىاستروبین ازگروه استروبیلورین هاو80گرم سیپروکونازول ازگروه آزول ها میباشد. آمیستاراکسترا بادارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثر متفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت باخاصیت پیشگیرى ودرمان بیماری زنگ گندم را بخوبی کنترل میکند. از خواص منحصر بفرد آزوکسی استروبین تاثیرGreening Effect آن می باشد. بدین صورت که مزارع سمپاشی شده با آمیستار اکسترا حداقل 10 روز بیشتر از مزارع شاهد از سبزی و شادابی برگها استفاده کرده که منجر به افزایش محصول می شود.

Water volume

750 cc/ha