You are here

Axial One

Last updated:
10.07.2021

Herbicide

Crop Protection

Herbicide

Composition: 

آکسیال وان حاوی ۴۵ گرم ماده موثره پينوکسادن و ۵ گرم ماده موثره جدید فلوراسولام م یباشد. این  عل فکش روى یولاف وحشى، فالاریس، دمروباهى کشیده، چچم و عل فهای هرز پهن برگ نظیر خردل 1 لیتر در هکتار / وحشی، کنگر صحرایی، پنیرک، پیچک بند و هفت بند مؤثر است. مقدار مصرف آن ۵ است که باید درمرحله 3 برگى تا اواسط پنج هزنی عل فهاى هرز نازک برگ و ۲ الی ۴ برگی عل فهای هرز پهن برگ مصرف شود.
آکسیال وان یک علفکش سیستمیک است که از طریق برگ و ریشه جذب میشود و به سرعت به  نقاط رشد منتقل م یشود. پینوکسادن پس از جذب عل فهای هرز، باعث توقف فوری رشد در مریستمها  م یشود. رشد عل فهای هرز    ۴۸ ساعت پس از استفاده متوقف م یشود. علائم بسته به شرایط محیطی و گونه های درگیر، طی یک تا سه هفته مشاهده میشود و با جلوگیری از کارکرد آنزیم استیل مانع از تولید غشاء سلولی شده و در نتیجه سلو لهای جوان از بین رفته و به ACCase کوآنزیم – آ تدریج گیاه خشک م یشود.  فلوراسولام علفکشی است از گروه تریازولوپیریمیدین که در گیاهان حساس مانع از کارکرد آنزیم شده و با توقف تولید برخی اسیدهای آمینه کلیدی موجب خشکیدن آنها ALS استولاکتیت سینتاز م یشود. فلوراسولام هم از برگ و هم از طریق ریشه جذب و تاثیر اولیه آن توقف رشد و کلروز یا زردی بر گها بوده و به دنبال آن قهو های شدن و نکروز نقاط رشد است.
ایمن کننده موجود در آکسیال وان با نام کلوکوئینتوسنت مکسیل، محافظت عالی برای گیاه زراعی ایجاد میکند تا این علفکش هیچ تنشی بروی گندم و جو ایجاد نکند.

آکسیال وان یک ترکیب آماده مصرف برای کنترل عل فهای هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم  و جو است. فرمولاسیون اختصاصی آکسیال وان باعث افزایش سرعت نفوذ و پخ ششوندگی بهتر در  سطح برگ و بارانتابی بالا م یشود.
عملکرد سریع آکسیال وان رقابت عل فهای هرز را به سرعت از بین م یبرد و با مصرف آکسیال وان، کشاورزان م یتوانند به مزارع خود افتخار کنند و دیگر نیازی به نگرانی در مورد از دست دادن عملکرد نداشته باشند 

Water volume

1.2 lih/ha