You are here

Agrimec Gold

Last updated:
10.07.2021

Insecticide

Crop Protection

Insecticide

Composition: 

"اگریمک گلد ترکیبی بینظیر برگرفته از طبیعت، پتنت شده، کنه کش و حشره کشی آب پایه و فرموله شده به صورت اس سی است که از آخرین تکنولوژیهای فرمولاسیون بهره می گیرد تا اطمینان حاصل کند که شما بهترین نتیجه ای که انتظار دارید را دریافت کنید. آبامکتین، ماده ی موثره ی اگریمک گلد، از فرآیند تخمیری باکتری های خاکزی گونه ی استرپتومایسس آورمیتیلیس به دست آمده است.

اگریمک گلد کمی پس از کاربری بر روی سطح برگ پخش می شود و با قابلیت باران تابی کم نظیری که دارد، به سرعت به سطح برگ می چسبد به گونهای که یک ساعت پس از کاربری آن، آبیاری بارانی یا وقوع بارندگی تاثیری بر عملکرد آن ندارد.
30 تا ۶۰ دقیقه پس از کاربری، سم خود را به نزدیکی کوتیکول جهت مخالف در برگ کشانده است و کمیبیش از یک ساعت بعد از کاربری، سم به خوبی در تمام برگ پخش شده است و کنترل کن هها به خوبی انجام می شود. وقتی اگریمک گلد به صورت محلولپاشی مورد استفاده قرار می گیرد، از طریق حرکت ترانسلامینار، وارد بر گها می شود که منجر به بروز محافظتی بسیار خوب حتی در شرایطی که تنها یک طرف برگ مورد تیمار قرار گرفته باشد، می شود.
اگریمک گلد، از طریق لامینای برگ به درون آن نفوذ می کند و به آرامی درون برگ از طریق حرکت جانبی که در برگ دارد، منتشر می شود. از این رو پوشش مناسب در زمان سمپاشی همواره توصیه می شود.

اگریمکگلد دارای فرمولاسیون آب پایه است که ) 90 درصد( میزان تبخیر ترکیبات آلی موجود در فرمولاسیون را در مقایسه با سایر ترکیبات آبامکتین کاهش می دهد، تا بتواند نگرانی های بسیاری از مراجع ذیصلاح محیط زیست را در مورد مصرف مواد همراه آلی در ترکیبات سموم روغنی را بر طرف نماید.
اگریمک گلد عاری از مواد همراه خطرناک است که در سموم جنریک روغنی بسیار شایع می باشد. این به معنی ایمنی بیشتر برای انسان، گیاه و محیط زیست است."

Water volume

300 gr,"1000 lit"