You are here

یونیفُرم قارچ کشی سیستمیک

SYN
01.05.2019

یونیفُرم قارچ کشی است سیستمیک که طیف وسیعی از بیماریهای خاکزی مانند پیتیوم و فوزاریوم را در بسیاری از کشتهای سبزی و صیفی در گلخانه و فضای باز کنترل می کند. یونیفُرم  حاوی دو ماده موثر مفنوکسام به میزان ۱۲۴ گرم و آزوکسی استروبین به میزان ۳۲۲ گرم  در لیتر می باشد. یونیفُرم از اولین مرحله رشد گیاه از طریق ریشه چه و ساقه چه جذب شده و  همانند واکسینه کردن گیاه، رشدی ایمن و سالم برای مدت طولانی در گیاه تضمین می کند. این  محصول با دارا بودن خاصیت سیستمیک از نفوذ    رشد میسیلیومهای قارچ در بافت گیاه جلوگیری  می کند. یونیفُرم طیف وسیع بیماریهای گروه اُومیست را کنترل می نماید. کنترل موثر و طولانی  مدت یونیفُرم تضمین کننده سودآوری بیشتر کشاورز خواهد بود