اگریفلکس

SYN

اگریفلکس حاوی 152 گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومر بندی بسیار دقیق و  کارآمد می باشد. اگریفلکس حشره کشی تماسی و سیستمیک است که با دارا بودن دو ماده ی موثره با نحوه ی اثر متفاوت سرعت بروز مقاومت را در آفات هدف، کند کرده و به تعویق می اندازد. از این رو اگریفلکس یکی از ابزار های مناسب جهت کنترل تلفیقی آفات و مدیریت مقاومت حشرات به شمار می رود .تیامتوکسام از خانواده ی نئونیکوتینویید ها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع  ر حشره می گردد. دقایقی پس از سمپاشی، تغذیه در آفت متوقف می گردد و پوره و حشره بالغ چند ساعت بعد کاملاً فلج شده و پس از مدتی خواهد مرد. آبامکتین موجود در اگریفلکس نیز با تاثیر بر گیرنده ها ی GABA انتقال پیام های عصبی را در سیناپسها مختل نموده و منجر به از کار افتادگی سیستم عصبی و تحریک مداوم سیستم ماهیچه ای می شود . مکتین ها از میکرو ارگانیزم Streptomycetes avermitilis به دست می آیند و از مجموعه ای شامل هفت مکتین مختلف تشکیل شده اند که فقط دو   زومر B1a و B1b دارای خاصیت حشره کشی قوی هستند که در شرکت سینجنتا با خلوص بالایی تولید می شوند ، حال آنکه شرکتهای تولید کننده ی آبامکتین جنریک به دلیل هزینه های زیاد تولید این دو ایزومر، توجهی به این خلوص ندارند. اگریفلکس پس از محلولپاشی به دو قسمت تقسیم می شود. تیامتوکسام موجود در اگریفلکس به سرعت به درون برگها نفوذ کرده، وارد آوند ها چوبی می شود و به سایر اندامهای گیاه منتقل می شود. بخشی از آبامکتین نیز در سطح برگ مانده و مقداری نیز با خاصیت نفوذی که  ارد از برگ رد شده، به پشت برگ رسیده و منجر به از بین رفتن پوره های سفید بالک در پشت برگ به همان خوبی روی برگ می گردد.