سازمان حفظ نباتات کشور.

اخبار

برگزاری گفتمان یک روزه ی سیستمهای ثبت مختلف سموم کشاورزی در دنیا و ایران با حضور مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور، خانم کریستین مورییرا مدیر رگولاتوری سینجنتا در آفریقا و خاور میانه و تیم سینجنتا ایران، در محل سازمان حفظ نباتات کشور.

photo_2019-01-29_11-05-00.jpg
photo_2019-01-29_11-05-00.jpg
photo_2019-01-29_11-04-50.jpg
photo_2019-01-29_11-04-50.jpg
photo_2019-01-29_11-04-57_0.jpg
photo_2019-01-29_11-04-57_0.jpg