سمینار معرفی بخشی از محصولات و فعالیت های سینجنتا

اخبار

سمینار بناب با موضوع معرفی بخشی از محصولات و فعالیت های سینجنتا و ایمنی در مصرف سموم برای شبکه توزیع نهاده های کشاورزی و کارشناسان.

bonab_syngenta_3.jpeg
bonab_syngenta_3.jpeg
bonab_syngenta_1.jpeg
bonab_syngenta_1.jpeg
bonab_syngenta_2.jpeg
bonab_syngenta_2.jpeg