روز مزرعه در خصوص یونیفرم

اخبار

برگزاری روز مزرعه در خصوص مصرف ترکیب جدید و بسیار کار آمد یونیفرم علیه مجموعه بیماریهای ریشه در گلخانه خیار در پیشوا 
با تشکر از همکاری شرکت پارس طراوت طوس و مجموعه سروش کشاورز

dscn0586_0.jpg
dscn0586_0.jpg
dscn0587.jpg
dscn0587.jpg
dscn0588.jpg
dscn0588.jpg
dscn0591.jpg
dscn0591.jpg
dscn0594.jpg
dscn0594.jpg
dscn0601.jpg
dscn0601.jpg
dscn0602.jpg
dscn0602.jpg