دوره آموزشی seed care

اخبار

دوره آموزشی ضد عفونی بذور با حضور کارشناس فنی شرکت سینجنتا David De Moore  جهت ارتقاء دانش علمی و انتقال تکنولوژی های نوین سینجنتا در زمینه ضد عفونی بذور زراعی در شرکت توسعه کشت ذرت و موسسه چغندر قند برگزار گردید.

در شرکت توسعه کشت ذرت ICMD کرمانشاه عناوین زیر مورد بررسی و آموزش قرار گرفت .

  1. معرفی انواع قارچ کش ها وحشره کشهای ضد عفونی بذر ذرت
  2.  معرفی مواد همراه سموم ضد عفونی بذر سینجنتا
  3. مبارزه با آفات انباری برای ذرت
  4. کالیبراسیون دستگاه ضدعفونی بذر به صورت عملی و تِئوری
  5. معرفی نرم افزار جامع محاسبه میزان مواد افزودنی شرکت سینجنتا جهت ضد عفونی انواع بذور

همچنین این دوره آموزشی با توجه به الوین ضد عفونی بذور چغندر قند در موسسه چغندر قند  SBSIکرج با هدف ارتقاء عناوین زیر برگزار گردید.

  1. کالیبراسیون دستگاه ها
  2.  روشهای غبار گیری بذر چغندر قند
  3. معرفی انواع قارچ کش ها  و حشره کشهای ضد عفونی بذر چغندر قند
  4. معرفی مواد همراه سموم ضد عفونی بذر سینجنتا
  5. معرفی نرم افزار جامع محاسبه میزان مواد افزودنی شرکت سینجنتا جهت ضد عفونی انواع بذور

یکی از سیایت های عمده شرکت سینجنتا توجه بیشتر به بحث ضد عفونی بذور در گیاهان زراعی بوده که باعث افزایش درآمد کشاورزان عزیز میگردد.

news-1_5.jpeg
news-1_5.jpeg
news-1_8.jpeg
news-1_8.jpeg
news-1_9.jpeg
news-1_9.jpeg
news-1_6.jpeg
news-1_6.jpeg
news-1_7.jpeg
news-1_7.jpeg
news-1_1.jpeg
news-1_1.jpeg
news-1_2.jpeg
news-1_2.jpeg
news-1_3.jpeg
news-1_3.jpeg
news-1_4.jpeg
news-1_4.jpeg