ترویگو

SYN
28.06.2018

ترویگو کنترل کننده طیف وسیع نماتدها است

اگریفلکس

SYN
28.06.2018

اگریفلکس حاوی 152 گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین با ایزومر بندی بسیار دقیق و کارآمد می باشد.

ایزابیون - محصولی جدید که به زودی معرفی میشود